Brændeovne

OBS!

Fra d. 1/6-2008 er det ikke længere lovligt at købe, sælge eller installere brændeovne, fastbrændselsanlæg, stokerfyr, træpillefyr og lignende, hvis der ikke foreligger en gyldig og opdateret prøvningsattest.

Vær derfor især opmærksom på dette når du køber, sælger og installerer brændeovne og lignende.  

Ejeren skal opbevare prøvningsattesten så længe fyringsanlægget er tilsluttet, og ved evt. videresalg skal attesten følge med.


Obs. Husk, at seneste bekendtgørelse altid skal følges

Brændeovnsbekendtgørelsen 2020:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/541

 

Hvis brændefyring kun er tænkt som et supplement til husets varmeforsyning, er en god brændeovn den bedste løsning. Der findes et stort antal modeller på markedet og den bedste måde at sammenligne på er, at besøge nogle af de mange pejsecentre. Udover en bedømmelse af de fyringsmæssige egenskaber ved de forskellige modeller, skal brændeovnen også fungere som et møbel i stuen, så design og udseende er heller ikke uvæsentligt.

Der er imidlertid en række andre faktorer, der skal tages i betragtning før man bestemmer sig!

Ovnens størrelse og kapacitet skal passe til det stueareal den skal varme op. Er huset meget stort, vil det ofte være bedre med to små ovne i stedet for én stor.

Er ovnen for stor, tvinges man til at skrue for meget ned for lufttilførselen. Så brænder ovnen uøkonomisk og ufuldstændigt, og hele besparelsen ved at fyre med brænde går op gennem skorstenen som uforbrændte gasser og sod. Et af de væsentligste problemer ved en brændeovn er at kunne afstemme ydelse og god forbrænding. Derudover er fordelingen af varmen fra ovnen også vigtig.

Man kan groft skelne i mellem 2 principper: Stråleovne og konvektionsovne. Meget få af de ovne der produceres i dag er stråleovne. Stråleovne har den ulempe, at jo større areal den skal opvarme, jo varmere bliver ovnens overflade og de nærmeste omgivelser opvarmes meget kraftigt. Konvektionsovnene, som også er de mest almindelige på markedet i dag, har gennemgående luftrør eller en udvendig kappe, som er åben for oven og for neden. Som betegnelsen siger, omdanner denne type ovne strålevarmen til varm luft.

Da ovnen altså trækker koldere luft ind for neden og sender den opvarmede luft ud for oven, cirkuleres luften i rummet. Derved fordeles varmen bedre end ved stråleovnene.

Selv om en brændeovn gerne må se pæn ud, så bør man først og fremmest se den efter indvendig. Det er nemlig vigtigt, at der kan opnås en høj temperatur, der hvor røggasserne skal antændes. Og det kan kun ske ved, at der er isolering indvendig og udmuring med ildfaste sten.

Stenene er vigtige, da de dels beskytter isoleringen og dels holder på varmen så nyt ilagt træ hurtigt antændes. Man kan få en idé om ovnens effekt ved at se på de indvendige dimensioner.

En ovn med plads til meget brænde vil også give meget varme fra sig, når den brænder rigtigt. Og er dens udvendige overflade ikke afpasset efter brændkammerets størrelse, vil røgtemperaturen sandsynligvis blive for høj med dårlig udnyttelse til følge.

Generelt kan man sige, at det er næsten umuligt at fyre lidt i en stor ovn med et stort brændkammer Derimod vil en stor tung ovn med et lille brændkammer have større mulighed for at fungere med lav ydelse og en god forbrænding, fordi ovnens "masse" hjælper med at stabilisere temperaturen.

Dette princip udnyttes til fulde i de såkaldte "masseovne" der er bygget op af en stor mængde sten, som kan oplagre den overskudsvarme, der nødvendigvis opstår ved ideel fyring.

En masseovn er forholdsvis dyr, da den skal bygges op på stedet af en fagmand med erfaring. En almindelig brændeovn som er beklædt udvendigt med tunge kakler eller fedtsten, har lidt af masseovnens egenskaber. Den holder sig varm længe efter at fyringen er stoppet.

Alle brædeovne og røgrør skal være CE mærket og godkendte og opsættes efter diverse opsætningsanvisninger. Der skal desuden medfølge en prøvningsattest. Dette gælder også for indkøb af en brugt ovn. Her bør man sikre sig at lågen slutter helt tæt i falsen og pakningen på lågens inderside er hel og intakt. Lågegreb og hængsler må ikke "slaske".

Luftrosetterne skal kunne åbne og lukke tilfredsstillende, Ildfaste sten og røgvendeplader i ovnens brændkammer skal være hele og uden revner. Stålpladeovne må ikke være revnet i svejsninger og støbejernsovne skal være tætte i pladesamlingerne. Slutteligt bør ovnen være renset for sodaflejringer inden den flyttes.

 

www.skorstensfejerlauget.dk kan du bl.a. finde links til forskellige brændeovnsproducenter.

 

Brændeovnsbekendtgørelsen, 2020:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/541 

Denne bekendtgørelse skal følges ved opstilling af ildsteder og skorstene.