Skorstene krav og renovering

Ny skorsten

Skorstene og røgrør skal udføres og installeres, så der ikke opstår fare for brand, eksplosion, skadelig kondens, forgiftning eller sundhedsmæssige gener.

Skorstene skal have en sådan udformning, lysnings-areal og især højde, at der bliver tilfredsstillende trækforhold og røgafkast. Som hovedregel skal alle skorstene der opføres gå min. 80 cm. op over tagets højeste punkt/tagryggen. Fyring med fast brændsel stiller særlige krav til højden, da skorstenen ikke alene skal kunne suge røgen ud af ildstedet, men også kunne suge forbrændingsluften ind i ildstedet gennem luftspjældet. Afstand fra skorsten/ildsted til naboskel skal min. være 2,5 m.,- i sommerhuse dog min. 5 m.

Såfremt installationen medfører gener for omgivelserne, kan kommunen ifølge miljøbeskyttelses-loven kræve, at skorstenen f.eks. forhøjes, eller forbyde at anlægget benyttes før generne er afhjulpet. 

Søg derfor altid rådgivning hos din skorstensfejer inden arbejdet påbegyndes.

Skorstene og røgrør skal forsynes med renselemme og skorstenen skal være tilgængelig for udvendigt eftersyn.

Hvis skorstenen skal renses fra toppen, skal skorstensfejeren have sikker adgang til den, ved montering af tagtrin eller lignende. Se sikkerhed for din skorstensfejer.

Gammel skorsten

En skorsten der ikke har været brugt i nogen tid, skal undersøges for revner, fuglereder m.v., inden den tages i brug, og den skal godkendes på ny. Gamle enkelte renselåger skal udskiftes med dobbelte.

Tilslutning af ildsted

Et åbent ildsted/pejs skal altid tilsluttes sin egen skorsten.

Et lukket ildsted må tilsluttes en skorsten, som også har aftræk fra andre lukkede ildsteder, dog ikke nye, højeffektive oliefyringsanlæg.  

Hvis der tilsluttes to eller flere ildsteder i modstående sider af samme skorsten, bør tilslutningerne være forsàt, dvs. at der skal være en højdeforskel mellem de to tilslutninger på mindst 25 cm.

Pejse eller brændeovne må ifølge gasreglementet ikke sluttes til samme skorsten som et gasildsted.

Skorsten og stråtag

Småhusreglementet stiller særlige krav til skorstene, der installeres i huse med stråtag eller lign.

Skorstenens højde

Skorstenen skal være så høj, at skorstenspiben føres mindst 80 cm op over tagryggen. Dette gælder også for huse, som ligger i en afstand på mindre end 6 m fra skorstenen.

Ny skorsten

Skorstenen gennem taget

Murede skorstene skal fra mindst 30 cm under taget og opefter, udføres af murværk, der er mindst 22,8 cm tykt, eller udføres af godkendte skorstenselementer, som skal udvides med en mur på 10,8 cm. Murværket bør i taget beskyttes mod revnedannelser med et armeret pudslag på mindst 3 cm.

Stålkorstene, skal fra mindst 30 cm under taget og opefter føres gennem en skakt med en diameter, der er mindst 20 cm større end skorstenens diameter.

Inden opførsel af skorsten, vær opmærksom på om:
 • Er afstanden fra skorstenen til brændbart materiale f.eks. bjælker og spær overholdt
 • Stålskorstene: følg den pågældende monteringsvejledning og anbring det medfølgende CE mærkat et synligt sted.
 • Hvis huset har stråtag, er de særlige afstands- og højdekrav så overholdt?
 • Svarer skorstenslysningens størrelse til ildstedets indfyrede varmeeffekt?
 • Skal der tilsluttet flere ildsteder til skorstenen?
 • Har skorstenen en højde, der giver det ønskede trækforhold, som bekrevet i monteringsvejledningen fra producenten, så ildstedet virker optimalt?  
 • Er skorsten og røgrør forsynet med renselemme, og er de store nok?
 • Kan skorstensfejeren få adgang til eftersyn og rensning af skorstenen på forsvarlig måde?
 • Er røgrør udført i tilstrækkeligt kraftigt materiale?
 • Er der luft nok til forbrændingen i det rum hvor ildstedet stilles op?
 • Kan tilslutning af ildsted foregå, så afstandskrav til brændbart materiale overholdes?
OBS!

Når skorstenen er opført, skal du kontakte os for at få den synet og godkendt. Vi underskriver ligeledes prøvningsattesten for ildstedet (Brændeovn og fastbrændselskedler). (Koster et engangsgebyr). 

Der vil derefter blive foretaget lovpligtigt brandsyn og skorstensfejning, afhængigt af ildstedets art.

Betaling herfor opkræves af kommunen via ejendomsskatten.