Lovmæssig forankring

Den lovpligtige skorstensfejning bygger på:
Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993 om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder.

I ovennævnte bekendtgørelse står der blandt andet at:

Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at lovpligtig skorstensfejerarbejde tilbydes kommunens borgere og foretages. (Opfyldes ved kontrakt og samarbejdsaftalen).

Skorstene tilsluttet mindre oliefyrede anlæg, skal fejes mindst 1 gang om året.

Skorstene tilsluttet pejse, brændeovne eller lignende ildsteder for fast brændsel, skal renses mindst 1 gang om året.

Skorstene tilsluttet større oliefyrede anlæg ( typisk industri og beboelsesejendomme ) skal fejes mindst 2 gange om året.

Fejningsterminerne for skorstene, fastsættes af skorstensfejeren efter forhandling med ejeren på grundlag af en konkret vurdering af anvendelseshyppigheden og sodmængder.

Skorstensfejeren kan til enhver tid tilkaldes af ejer eller myndighed (politi, brandvæsen) til skorstensbrand/forgiftning/eksplosion for at afgøre om skorstenen fortsat må anvendes. 

Røgrør og røgkanaler fra ildsteder skal renses sammen med skorstenen og lige så ofte.

Skorstensfejeren skal fjerne den sod der ved fejningen samler sig i ildstedet, eller andre steder.

Findes der i en skorsten glanssod, der ikke kan fjernes uden brug af mekanisk værktøj, skal skorstensfejeren sørge for, at skorstenen udfræses, inden laget af glanssod medfører brandrisiko.

Skorstene, der er belagt med glanssod, som ikke kan udfræses, må ikke benyttes.

Skorstene, røgrør og ildsteder der er behæftet med mangler eller ulovligt opført iht. reglerne i bygningsreglementet, skal indberettes til kommunalbestyrelsen.

Alle oliefyrede kedler skal renses mindst én gang om året.

Skorstensfejeren har fri adgang til de steder, hvor det er nødvendigt for at udføre lovpligtigt skorstensfejerarbejde. Gyldig legitimation fra Vestfyns Skorstensfejerdistrikt forevises på forlangende.